<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4778714697464861760\x26blogName\x3dBask+In+Bliss\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://blissfulsotong.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://blissfulsotong.blogspot.com/\x26vt\x3d-1390881668065281119', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
blissfulsotong @blogspot.com ♥
Thursday, October 30, 2008

最近,一个头两个大。感觉有很多事情等着我去做,事情好像都做不完!好累!

今天好不容易把杜十娘给搞定了,可是还有读写技能结合教学的教案要做!我的个人报告也没有着落!文字学要考试了,也还没复习!救命啊!神啊!给我多一点时间!时间怎么一晃眼就过了呢?随着交作业的时间逼近,压力就像滚雪球一样,越来越大。

为什么压力会这么大呢?思前想后,我想只有一个原因,就是我对什么事都太认真了。其实,我很羡慕那些happy-go-lucky的朋友。如果我凡事放轻松,不去管这么多,保持一颗平常心,烦恼应该会少很多吧!不过,这不是我的style。我就是我,紧张大师 - 徐巧芬。

我常常在想,我是不是太笨了?做什么事,我总是尽力去做到最好。但是,却让某些“聪明”人有机可乘,乘机混水摸鱼。我是不是应该“聪明”一点,“随便”一点呢?这样做是不是会比较快乐呢?我也不知道。也许,我应该试试看这样做。有时候,太有责任感,太认真,太努力只会让自己太累。

人活着是不是应该不让自己太累呢?无语。hit counter dreamweaver
hit counter script