<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4778714697464861760\x26blogName\x3dBask+In+Bliss\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://blissfulsotong.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://blissfulsotong.blogspot.com/\x26vt\x3d-1390881668065281119', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
blissfulsotong @blogspot.com ♥
Saturday, June 14, 2008

六月三号是爸爸的生日,我们在他生日的前一天替他庆祝生日!荷包大出血啊!!!

六月四号: 第二学期的成绩公布了!考得还好,至少是有进步的。虽然仍然比上不足,但是比下有余啦!(安慰自己一下)希望成绩能够一直保持进步!!
六月五号:与NIE的朋友们一起唱KTV! 很愉快!他们都超搞笑的!第一次与我们出去的佩芬唱歌很好听。子龙的歌声也很好,是和我一起唱歌的男人中最动听的哦!(不知道他看到的话会不会飘起来!=X)
六月十二号是妹妹的生日,仍然是在生日前一天替她庆祝。送了她一个宝箱形状的项链,她很喜欢哦!但是,我在庆祝生日那天突然头晕呕吐,所以妈妈煮的那些“好料”都没有吃到!连我买的 Strawberry Shortcake 也没有吃到!超惨!
重大的事件大概就是这些,除此之外,每天的生活平淡无奇咯!=)hit counter dreamweaver
hit counter script